بالشهای مسافرتی دورگردنی

استفاده از بالشهای مسافرتی دورگردنی در طول فعالیتهای روزانه

ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ وزن ﺳﺮ اﻓﺮاد ﺑﯿﻦ 5/4 ﺗﺎ 6 ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم اﺳﺖ
ﯾﮏ ﺧﻂ ﻓﺮﺿﯽ وﺳﻂ ﺑﺪﻧﺘﺎن در ﻧﻈﺮ ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ، اﯾﻦ ﻣﺮﮐﺰ ﺛﻘﻞ ﺑﺪن اﺳﺖ، ﺳﺮ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺴﺘﻘﯿﻤﺎ روي ﺳﺘﻮن ﻓﻘﺮات ﻗﺮارداﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎ وزﻧﺶ روي ﻣﺮﮐﺰ ﺛﻘﻞ ﺑﺪن واﻗﻊ ﮔﺮدد. ﻫﺮ ﭼﻪ ﺳﺮﺗﺎن را از اﯾﻦ ﺧﻂ دورﺗﺮ ﻧﮕﻪ دارﯾﺪ و ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺧﻢ ﮐﻨﯿﺪ ﻓﺸﺎر ﺑﯿﺸﺘﺮي ﺑﻪ ﮔﺮدﻧﺘﺎن وارد ﻣﯽ ﺷﻮد ﯾﻌﻨﯽ اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺎﻫﯿﭽﻪ ﻫﺎي ﮔﺮدن ﺑﺮاي ﻧﮕﻪ داﺷﺘﻦ ﺳﺮ ﺑﺎﯾﺪ ﺳﺨﺖ ﮐﺎر ﮐﻨﻨﺪ.

 

ﻫﯿﭻ ﻣﯽ داﻧﯿﺪ ﺑﻪ ازاء ﻫﺮ دو ﻧﯿﻢ ﺳﺎﻧﺘﯿﻤﺘﺮي ﮐﻪ ﺳﺮﺗﺎن را ﺑﻪ ﺟﻠﻮ ﺧﻢ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ، ﺑﻪ وزﻧﯽ ﮐﻪ ﮔﺮدن ﺑﺎﯾﺪ ﺗﺤﻤﻞ ﮐﻨﺪ ﭼﻬﺎر و ﻧﯿﻢ ﮐﯿﻠﻮ اﺿﺎﻓﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد؟ ﺳﺮ و ﺷﺎﻧﻪ ﻫﺎ ﻣﺠﺒﻮرﻧﺪ ﺗﻤﺎم روز اﯾﻦ وزن را ﺗﺤﻤﻞ ﮐﻨﻨﺪ در واﻗﻊ ﻋﻀﻼت ﮔﺮدن ﺗﺤﺖ ﯾﮏ اﻧﻘﺒﺎض اﯾﺴﺘﺎﯾﯽ ﻃﻮﻻﻧﯽ ﻣﺪت ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮﻧﺪ. ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ اﻧﻘﺒﺎض، ﺟﺮﯾﺎن ﺧﻮن در ﻣﯿﺎن ﯾﮏ ﻋﻀﻠﻪ ﮐﺎﻫﺶ ﭘﯿﺪا ﮐﺮده و ﺗﻮﻟﯿﺪ اﺳﯿﺪ ﻻﮐﺘﯿﮏ و ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﯿﮏ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در ﮔﺮدن اﯾﺠﺎد درد، ﺧﺴﺘﮕﯽ و ﺳﻮزش ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ. در اﯾﻦ ﻟﺤﻈﻪ اﻓﺮاد ﺳﻌﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﺑﺎ ﻣﺎﺳﺎژ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻮﻗﺖ ﺗﺴﮑﯿﻦ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﻨﺪ.

ﺗﺼﻮر ﮐﻨﯿﺪ ﯾﮏ ﺗﻮپ ﺑﻮﻟﯿﻨﮓ را در دﺳﺖ ﮔﺮﻓﺘﻪ، دﺳﺘﺎن ﺷﻤﺎ ﮐﺎﻣﻼ ﮐﺸﯿﺪه و ﺗﻮپ از ﺑﺪن ﺷﻤﺎ دور ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ. اﺣﺘﻤﺎﻻ ﺑﻌﺪ از ﭼﻨﺪ ﺛﺎﻧﯿﻪ درد دﺳﺖ ﻫﺎ ﺷﺮوع ﺷﺪه و ﺷﺎﯾﺪ ﻧﺘﻮاﻧﯿﺪ وزن ﺗﻮپ را ﺗﺤﻤﻞ ﮐﻨﯿﺪ. ﺣﺎﻻ ﺗﻮپ را ﺑﻪ ﺧﻮدﺗﺎن ﻧﺰدﯾﮏ ﮐﺮده ، ﻃﻮري ﮐﻪ آرﻧﺞ ﺧﻢ ﺷﺪه و ﺗﻮپ ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﺪن ﻗﺮار ﮔﯿﺮد، ﺣﺎﻻ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ وزن ﺗﻮپ را ﺳﺎﻋﺖ ﻫﺎ ﺗﺤﻤﻞ ﮐﻨﯿﺪ.

این همان اتفاقی است که وقتی طولانی مدت در قطار، خودرو، هواپیما یا حتی پشت میز کارخود یا جلوی تلویزیون نشسته اید رخ میدهد
ﻓﺸﺎر اﺿﺎﻓﯽ روي ﮔﺮدن، اﻧﺤﻨﺎي ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺳﺘﻮن ﻓﻘﺮات ﮔﺮدﻧﯽ را ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﯽ دﻫﺪ. ﺗﻐﯿﯿﺮ اﻧﺤﻨﺎي ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺳﺘﻮن ﻓﻘﺮات ﮔﺮدﻧﯽ ﻓﺸﺎر زﯾﺎدي روي ﻣﺎﻫﯿﭽﻪ ﻫﺎ، رﺑﺎط ﻫﺎ، ﻣﻔﺎﺻﻞ ﺑﯿﻦ ﻣﻬﺮه اي ﭘﺸﺘﯽ و اﺳﺘﺨﻮان ﻫﺎ وارد ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.

با استفاده از بالشهای مسافرتی (گردنی) سر شما در بهترین وضعیت نسبت به مرکز ثقل بدن و ستون فقرات قرار میگیرد و در عین حال بالشهای مسافرتی تکیه گاه مناسبی را برای سروگردن ایجاد میکنند تا ماهیچه ها بتوانند ریلکس کنند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.