بالشهای مسافرتی دورگردنی

استفاده از بالشهای مسافرتی دورگردنی در طول فعالیتهای روزانه ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ وزن ﺳﺮ اﻓﺮاد ﺑﯿﻦ 5/4 ﺗﺎ 6 ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم اﺳﺖ ﯾﮏ ﺧﻂ ﻓﺮﺿﯽ وﺳﻂ ﺑﺪﻧﺘﺎن در ﻧﻈﺮ ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ، اﯾﻦ ﻣﺮﮐﺰ ﺛﻘﻞ ﺑﺪن اﺳﺖ، ﺳﺮ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺴﺘﻘﯿﻤﺎ روي ﺳﺘﻮن ﻓﻘﺮات…

ادامه مطلب

خواب بهتر با بالشهای بارداری

بالشهای بارداری (آغوشی) برای داشتن خواب بهتر استفاده کنیم؟ بالشهای بارداری تنها برای استفاده زنان باردار طراحی و تولید نشدهاند بلکه این بالشها میتوانند انتخاب بسیار مناسبی برای همه کسانی باشند که میخواهند خواب آسودهتری را در طول شب تجربه…

ادامه مطلب