مراحل خواب

مراحل خواب خواب دارای دو فاز اصلی است: حرﮐـت (non rapid eye movement)NREM فـاز خـواب  غيرسـریع چشـم -بـدون رم )حرﮐــت ســریع چشــم (-رم REM فــاز خــواب  خــواب دارای پنـج مرحلـه اسـت: چهـار مرحلـه خـواب بـدون حـرﮐات سـریع چشـمی (بـدون رم) و یـک مرحلـه بـا حــرﮐات ســریع چشــمی (رم) مــی باشــد. اوليـن قسـمت خـواب بـدون رم اسـت. خـواب دیـدن در مرحلــه بــدون رم بســيار ﮐــم اســت و اگــر هــم خـواب ببينيـم آن را فرامـوش ميکنيـم. در ایـن خـواب ماهيچه هــا بــی حــس نيســتند. خوابگــردی بعضــی افــراد و شــب ادراری ﮐــودﮐان نيــز در ایــن مرحلــه اتفـاق مـی افتـد. در ايـن حالـت مغـز آرام بـوده ولي بــدن حركــت مــي ﮐنــد. در ايــن هنــگام هورمــون هــا آزاد شــده و وارد سيســتم گــردش خــون مــي شــوند و بـدن بـه ترميـم خسـتگي هـا و فرسـودگی هـای حاصـل از فعاليـت هـاي روزانـه مـي پـردازد. خـواب بـدون رم شــامل چهــار مرحلــه ميشــود: – شــروع چرخــه خــواب نســبتا ســبک و خفيفــی از ١ خــواب اســت. ایــن مرحلــه را ميتــوان بــه صــورت دوره گــذار بيــن بيــداری و خــواب در نظــر گرفــت. این مرحلـه ١٠ تــا ۵از خـواب، تنهـا مـدت زمانـی ﮐوتاهـی در حــدود
دقيقــه طــول ميکشــد و اگــر در ایــن مرحلـه ﮐسـی را از خـواب بيـدار ﮐنيـد بطـور احتمـال بـه شـما خواهـد گفـت ﮐـه خـواب نبـوده اسـت دقيقه خواب پس از مرحله اول، در ٤٠ تا ٣٠ – پس از ٢ سراشـيبی مراحـل دوم، سـوم و چهـارم خـواب ميافتيــم. دقيقــه طــول ٢٠دوميــن مرحلــه خــواب تقری ً بــا ميکشــد. دمــای بــدن شــروع بــه ﮐاهــش و ضربــان قلــب شــروع بــه ﮐنــد شــدن ميکنــد. یــک مرحلـه ناهشـيار اسـت ﮐـه خـواب رونـده بـه راحتـی بيــدار ميشــود. – -دوره گــذار بيــن خــواب ســبک و خــواب بســيار عميــق ٣ دقيقــه بعــد وارد مرحلــه ســوم ٢٠-١٥اســت. حــدود خــواب ميشــویم. در ايــن مرحلــه فشــار خــون كـم مـی شـود، ممكـن اسـت در خـواب صحبـت كنيـم يــا راه برويــم ولــی بــه خاطــر نياوریــم. خوابگــردی و صحبـت در خـواب از بدخوابـی هایی هسـتند ﮐـه دراین مرحلـه بـروز مـی ﮐنـد ولـی وقتـی شـخص بيـدار مـی شــود بــه هيــچ وجــه از آن آگاه نيســت. تمایــز بيــن مرحلـه سـوم و چهـارم خـواب ﮐامﻼ مشـخص نيسـت. – -ایــن مرحلــه عميقتریــن مرحلــه خــواب را تشــکيل ٤ ميدهــد. مرحلــهای ﮐــه بيــدار شــدن از آن دشــوار اسـت. تنهـا صـدای بلنـد موجـب بيـداری فـرد از ایـن مرحلـه خـواب ميشـود و وقتـی هـم ﮐـه بيـدار شـد، گيـج و منـگ اسـت – . مرحلــه ی آخــر در چرخــه خــواب، رم یــا خــواب ٥ رویایـی نـام دارد و ایـن نـام بـه خاطـر حـرﮐات سـریع ﮐـره چشـم اسـت ﮐـه در ایـن مرحلـه اتفـاق ميافتـد. اغلــب
خــواب دیدنهــا در مرحلــه خــواب رم رخ مــی دهــد. تقری ً بــا نيــم ســاعت پــس از خــواب عميــق در مرحلــه چهــار مســير برگشــت را پيــش ميگيریــم. دوبــاره هــر یــک از مراحــل را پشــت ســر ميگذاریــم تــا بــه مرحلــه خــواب رم برســيم. مشــخصه خــواب رم، حرﮐــت چشــمها، تندتــر شــدن تنفــس و افزایــش فعاليـت مغـز اسـت. خـواب رم بـه نـام خـواب مغایـر نيـز خوانـده ميشـود زیـرا در حالـی ﮐـه مغـز و سـایر سيســتمهای بــدن فعالتــر ميشــوند، عضــات شــلتر ميگردنــد. علــت خــواب دیــدن هــم افزایــش فعاليــت ّ مغــز اســت امــا اعضــای ارادی بيحرﮐــت ميشــوند